• TODAY22명    /296,847
  • 전체회원3127

업무사진

215 건의 게시물이 있습니다.
75 외곽 거미줄 청소 22.08.29. 2022-08-29 25
닉네임 : 관리자
74 217동 옥상 기계실 청소 완료 22.08.29. 2022-08-29 10
닉네임 : 관리자
73 외곽 거미줄 제거 및 분리수거장 청소 22.08.27. 2022-08-29 12
닉네임 : 관리자
72 각 동 출입문 유리 청소 작업 22.08.27. 2022-08-29 28
닉네임 : 관리자
71 207동 옥상 기계실 청소 완료 22.08.25. 2022-08-25 9
닉네임 : 관리자
70 215동 옥상 기계실 청소 완료 22.08.23. 2022-08-23 10
닉네임 : 관리자
69 주차장 오점 제거 및 오일제거 22.08.23. 2022-08-23 24
닉네임 : 관리자
68 213동 옥상 기계실 청소 완료 22.08.22. 2022-08-22 15
닉네임 : 관리자
67 거미줄 제거 및 외곽 청소 22.08.22. 2022-08-22 24
닉네임 : 관리자
66 세대 복도 창틀 청소 및 도로 껌 제거 작업 22.08.18. 2022-08-19 33
닉네임 : 관리자
65 212동 옥상 기계실 청소 22.08.18. 2022-08-19 22
닉네임 : 관리자
64 지하3층 복도 벽체 먼지 청소 22.08.17. 2022-08-19 11
닉네임 : 관리자
63 211동 옥상 기계실 청소 22.08.17. 2022-08-19 8
닉네임 : 관리자
62 지하2층 주차장 출입구 오점제거 작업 22.08.16. 2022-08-19 14
닉네임 : 관리자
61 전체 분수대 청소 완료 22.08.16. 2022-08-19 21
닉네임 : 관리자
60 221동 필로티 청소 22.08.12. 2022-08-16 28
닉네임 : 관리자
59 210동 옥상 기계실 청소 22.08.08. 2022-08-16 11
닉네임 : 관리자
58 야외 휴게실 청소작업 22.08.06 2022-08-16 28
닉네임 : 관리자
57 보도블럭 껌자국 제거 22.08.06 2022-08-16 19
닉네임 : 관리자
56 216동 지하2층 주차장 오점제거 및 주변 오일제거 작업 22.08.04. 2022-08-16 15
닉네임 : 관리자